Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Technik Rachunkowości. Rozpoczynamy 25.02.2018r.

zaoczneA5t 11

Zapisy do końca marca 2018r. !

 

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCIwy82 nowosc

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - NAUKA OD LUTEGO 2018
Opis zawodu:

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacynej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz prowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracownczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakesie rozliczeń z instytucjami publiczoprawnymi potrafi sporządzić ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowości,
 • rozliczania danin publicznych,
 • rozliczania wynagrodzeń,
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenia analizy finansowej.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem Technik rachunkowości.

Wiedza z zakresu rachunkowści połaczona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarcznych, instytucjach finansowych, jednostach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

przedmioty:
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język obcy w rachunkowości - język angielski,
 • działalność gospodarcza w jednostce ekonomicznej,
 • rachunkowość finansowa,
 • wynagrodzenia i podatki,
 • biuro rachunkowe,
 • dokumentacja biurowa,
 • biuro wynagrodzeń i podatków.
program kształcenia:
 • nazwa zawodu: technik rachunkowości,
 • nauka trwa IV semestry,
 • system: zaoczny,
 • kwalifikacje: K1. prowadzenie rachunkowości (AU.36) - egzamin potwierdzający kwalifikacje (AU.36) odbywa się pod koniec II semestru,
 • kwalifikacje: K2. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (AU.65) - egzamin potwierdzający kwalifikacje (AU.65) odbywa się pod koniec IV semestru,
 • praktyka zawodowa: w II i III semestrze po 80 godzin, łącznie w cyklu nauczania 160 godz.

Zapisy i dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły:

Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

tel. 86 271 42 11