Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs na kierownika wypoczynku

dzieci wakacjeZdobądź konieczne uprawnienia!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry, w tym kierowników i wychowawców.

Kursy prowadzone przez ZDZ oparte są o najnowsze wytyczne, a ich przebieg nadzorowany jest przez Kuratorium Oświaty. W ich trakcie kandydaci na kierowników i wychowawców mają okazję zapoznać się w teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami wyjazdów. Każdy z kursów kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wychowawcą w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba*, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego

Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 4. Ruch i rekreacja
 5. Turystyka i krajoznawstwo
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne
 8. Prace społecznie użyteczne
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

* - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015 r. (Dz.U.2015.109)

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba*, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej

Program obejmuje 10 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

* - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015 r. (Dz.U.2015.109)

Miejsce kursu: OKZ w Zambrowie

Termin kursu: 8 czerwca 2019 r.

Zapisy trwają!

DODATKOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: