Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Bezpłatne szkolenia

nazwa 2 pomagamy

Zapraszamy od udziału w projekcie „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego.

 W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Ścieżka szkoleniowa:
  • Doradztwo zawodowe
  • Poradnictwo psychologiczne. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie
  • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
  • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).

Zasady REKRUTACJI

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem w Zambrowie w celu przedstawienia szczegółów projektu:

  • Al. Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów
  • tel. 86 271 42 11