Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Pracodawco - skorzystaj z KFS

kfsPracodawco!

Skorzystaj z możliwości sfinansowania

kształcenia ustawicznego swoich pracowników i siebie

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

KFS jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy, którą przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Podstawowym przeznaczeniem KFS jest dofinansowanie – na wniosek pracodawcy – kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w firmie; skorzystać z tych środków może też pracodawca.

Pracodawcą, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2019 są następujące:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwadojrzałości;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 rok życia.

Jakie działania mogą być sfinansowane z KFS?

Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

Wnioski pracodawców przyjmują i dofinansowanie realizują powiatowe urzędy pracy, właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Więcej informacji:

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy. Jeśli będą Państwo zainteresowani zorganizowaniem kursu lub egzaminu w naszym Ośrodku ze środków KFS zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oferty.