Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Szkoła Policealna - Technik Administracji

zaoczneA5t 11Rozpoczęcie 17.09.2023r.

Zapisy trwają!

 

 

Szkoła Policealna w Zambrowie ZDZ w Białymstoku to jedyna szkoła dla dorosłych w naszym mieście, która umożliwia zdobycie zawodu osobom z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, a technikom, inż i mgr przekwalifikowanie się. Nie wymagamy matury!

 Technik Administracji wy82 nowosc

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ
Opis zawodu:

Technik administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem Technik administracji.

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
 • urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS, KRUS itp.),
 • biurach fundacji, stowarzyszeń,
 • firmach współpracujących z administracją,
 • urzędach celnych i skarbowych,
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • agencjach celnych, składach celnych,
 • innych firmach prywatnych i państwowych.
przedmioty:
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji,
 • język obcy w administracji - język angielski,
 • ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • organizacja pracy biurowej,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • podstawy prawa pracy,
 • podstawy prawa administracyjnego,
 • podstawy prawa finansów publicznych,
 • pracownia pracy biurowej,
 • postępowanie w administracji.
program kształcenia:
 • nazwa zawodu: technik administracji
 • nauka trwa IV semestry,
 • system: zaoczny,
 • kwalifikacje: K1. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych (EKA.01) - egzamin zawodowy odbywa się pod koniec IV semestru,
 • praktyka zawodowa: w III i IV semestrze po 70 godzin, łącznie w cyklu nauczania 140 godz.

Zapisy i dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły:

Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

tel. 86 271 42 11