Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Rekrutacja

ZDZ w Białymstoku prowadzi nabór na rok szkolny 2024/2025 do dwóch szkół i na dwa kursy kwalifikacyjny w Zambrowie :

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zambrowie - zaoczne grafika lo

Opis szkoły:

 • podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa - 4-letni cykl kształcenia,
 • podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia - 3-letni cykl kształcenia,
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym: harmonogram zjazdów pobierz
 • liczebność klasy: około 15-30 osób,
 • przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka,
 • doświadczeni, życzliwi nauczyciele - egzaminatorzy maturalni,
 • własna, nowoczesna baza dudaktyczna,
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia liceum (druk MEiN)
 • szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po złożeniu egzaminu maturalnego,
 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - absolwenci mają otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach oraz uczelniach wyższych,
 • słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek,
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, itp.

Wymagane dokumenty:

 

Szkoła Policealna w Zambrowie - zaocznagrafika sp

      

Opis szkoły:

 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 • okres kształcenia uzależniony od wybranego zawodu,
 • zawód kształcony: Technik BHP - 1,5 roku, Technik ADMINISTRACJI - 2 lata
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym, według harmonogramu zjazdów,
 • doświadczeni, życzliwi nauczyciele,
 • własne, nowoczesne pracownie dydaktycze, 
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły (druk MENiS)
 • szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego,
 • słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek,
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, itp.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury),
 • trzy fotografie (37mm x 52 mm),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie,
 • wpisowe 100zł,
 • pdfPodanie o przyjecie do szkoly dla doroslych SP.pdf

Opis zawodów

 • Technik BHP (kształcenie trwa 1,5 roku - trzy semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: podstaw prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii w procesie pracy, zagrożeń w środowisku pracy, języka angielskiego zawodowego w bhp, oceny ryzyka zawodowego, ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw przedsiębiorczości. Egzamin zawodowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zdawany jest w szkole a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł technik bezpieczeństwa i higieny pracy, uznawany we wszystkich krajach UE. Możliwe zatrudnienie: w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
 • Technik ADMINISTRACJI (kształcenie trwa 2 lata - cztery semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: bhp w administracji, jezyka angielskiego w administacji, ekonomicznych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw, podstaw prawa pracy, podstaw prawa cywilnego, podstaw prawa administracyjnego, podstaw prawa finansowego, organizacji pracy biurowej, pracowni pracy biurowej, postępowania w administracji. Egzamin zawodowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zdawany jest w szkole a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł technik administracji unawany we wszystkich krajach UE. Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Technik Rachunkowości  

wy82 nowosc

  

Opis:

 • podbudowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, zawodowa, średnia, wyższa,
 • okres kształcenia 1 rok - jedna kwalifikacja, 2 lata - dwie kwalifikacje,
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym, według harmonogramu zjazdów, średnio co dwa tygodnie,
 • wszyscy słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 • szkoła umożliwia zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych wydanego przez OKE (druk MEiN) w jednej lub w dwóch kwalifikacjach oraz dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (druk MEiN),
 • osoba, która posiadają świadectwo kwalifikacyjne EKA.05 (np. technik ekonomista) zdobywa tytuł technika rachunkowości w rok nauki,  
 • doświadczeni, życzliwi nauczyciele,
 • własna baza dydaktyczna w tym nowoczesne komputery i niezbędne oprogramowanie księgowe,
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, itp.

Opis zawodu:

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - kwalifikacje kształcone:

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - przedmioty kształcone: język angielski zawodowy, działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, rachunkowość finansowa, dokumentacja biurowa, biuro rachunkowe, praktyki zawodowe.

EKA.07 - Prowadzenie rachunkowości - przedmioty kształcone: język angielski zawodowy, działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, wynagrodzenia i podatki, biuro wynagrodzeń i podatków, praktyki zawodowe.

Możliwe zatrudnienie: biura rachunkowe, biura podatkowe, działy księgowości w jednostkach produkcyjnych, handlowych, usługowych, banki, urzędy skarbowe, urzędy administracji samorządowej i centralnej, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. Absolwent ma możliwość prowadzenia spraw finansowo-księgowych własnej firmy.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie świadectwo)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • 1490zł/rok nauki, możliwość rozłożenia na raty,
 • pdfKarta słuchacza kursu KKZ oraz umowa na kształcenie dostępna w sekretariacie 

 

Zapisy i dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły:
Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 5
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Jeśli nie znalazłeś interesującej Cię szkoły w ofercie ZDZ w mieście Zambrów, sprawdź inne szkoły i kierunki w  pozostałych lokalizacjach. 
Informator szkół dziennych - link
Informator szkół zaocznych - link

Znajdź Szkołę lub ośrodek