Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Szkoły zaoczne

zaoczna dz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zambrowie

Opis szkoły:

 • podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia,
 • 4-letni cykl kształcenia (po gimnazjum i sp), 3-letni (po branżowej szkole I stopnia),
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym: wg harmonogramu zjazdów,
 • liczebność semestrów: około 15-30 osób,
 • przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka,
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia liceum,
 • szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po złożeniu egzaminu maturalnego (jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE),
 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - absolwenci mają otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach oraz uczelniach wyższych.                                                                

 

 

Szkoła Policealna w Zambrowie

Opis szkoły:

 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie, nie wymagamy matury,
 • roczny, 1,5-roczny lub 2-letni okres kształcenia,
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym, wg. harmonogramu zjazdów,
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego (jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE),
 • zawód kształcony: florysta, technik bhp, technik administracji.

Opis zawodów:

 • FLORYSTA (kształcenie trwa 1 rok - dwa semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: materiałoznawstwa roślinnego, materiałoznawstwa nieroślinnego, kulturowych podstaw florystyki, środków wyrazu twórczego, kompozycji florystycznych, zakładania przedsiębiorstwa florystycznego, języka angielskiego z zakresu florystyki oraz wykonywania kompozycji florystycznych. Egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny składany jest w szkole przed komisją OKE a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł florysty. Możliwe zatrudnienie: w sektorze prywatnym: w kwiaciarniach, firmach florystycznych oraz firmach zajmujących sie dekoracją wnętrz. Drugą możliwością jest założenie własnej firmy.
 • Technik BHP (kształcenie trwa 1,5 roku - trzy semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: podstaw prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii w procesie pracy, zagrożeń w środowisku pracy, języka obcego zawodowego, oceny ryzyka zawodowego, ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw przedsiębiorczości. Egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny składany jest w szkole przed komisją OKE a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwe zatrudnienie: w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
 • Technik ADMINISTRACJI (kształcenie trwa 2 lata - cztery semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: działalności gospodarczej w jednostkach organizacyjnych, jezyka angielskiego w administacji, podstaw prawa pracy, podstaw prawa cywilnego, podstaw prawa administracyjnego, finansów publicznych, wykonywania prac biurowych oraz zasad postępowania w administracji. Egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny składany jest w szkole przed komisją OKE a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł technik administracji.Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

Technik rachunkowości - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Opis:

 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 • okres kształcenia 1 rok - jedna kwalifikacja, 2 lata - dwie kwalifikacje,
 • kwalifikacje kształcone: EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz EKA.07 - Prowadzenie rachunkowości,
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym, według harmonogramu zjazdów, średnio co dwa tygodnie
 • wszyscy słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu (druk ZDZ)
 • szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez OKE (druk MEiN) w jednej lub w dwóch kwalifikacjach oraz dyplomu zawodowego po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (druk MEiN),
 • doświadczeni, życzliwi nauczyciele,
 • własna baza dydaktyczna w tym nowoczesne komputery i niezbędne oprgramowanie księgowe.
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, itp.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie,
 • wpisowe 100zł,
 • pdfKarta słuchacza kursu KKZ oraz umowa na kształcenie dostępne w sekretariacie 

Nasze atuty:

 • własna baza dydaktyczna,
 • sekretariat czynny od pn-pt w godz. 8.00-16.00 oraz w pracujące weekendy,
 • bezpłatne zaświadczenia, legitymacje, indeksy,
 • egzamin maturalny, egzamin zawodowy w szkole,
 • doświadczeni, życzliwi nauczyciele,
 • zniżki na szkolenia zawodowe organizowane przez ZDZ.

Znajdź Szkołę lub ośrodek