Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

Aktualności

horyzonty zdjęcie z logoWyjedź na staż i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!

Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki?
A może zastanawiasz się co w życiu robić?

Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które nie uczą się oraz są długotrwale bezrobotne.

Nie obawiaj się, że nie znasz języka, nie poradzisz sobie... Przygotujemy cię językowo, kulturowo, zawodowo  i wyjedziemy razem z Tobą! W grupie zawsze raźniej!

Hiszpania, Portugalia, Szwecja – Staż dla Ciebie!

Rekrutacja trwa.

Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona!

O projekcie

Program: Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

Termin realizacji: 01.02.2016r. - 31.10.2017r.

Obszar realizacji: woj. podlaskie i warmińsko - mazurskie (podregion ełcki)

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 2 916 594,28 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 750 056,75 zł.

Cel projektu: Zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy lub systemem edukacji u 100 osób do 35 r.ż długotrwale bezrobotnych, w wyniku współpracy ponadnarodowej oraz działań: szkoleń, staży zagranicznych i wsparcia psychologicznego.

Grupa docelowa: 100 osób (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) należących do grupy NEET, długotrwale bezrobotnych, w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)

Fazy projektu (realizowane w 3 cyklach):

1. Rekrutacja uczestników
 • Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów grupy docelowej) oraz ocena kompetencji językowych i wstępna ocena motywacji i predyspozycji
 • Etap 2 - weryfikacja merytoryczna (rozmowy kwalifikacyjne i testy), ocena predyspozycji, motywacji i posiadanych kompetencji.
2. Przygotowanie uczestników do mobilności
 • Określenie IPD dla każdego z uczestnika (śr.10h/ osoba)
 • Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.)
 • Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba)
 • Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie”(16h/ grupa)
 • Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidulane (2 razy w miesiącu)
3. Pobyt uczestników za granicą
 • 60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji (40 osób), Portugalii (30 osób) i Hiszpanii (30 osób)
 • Kurs językowy (30h)
 • Zajęcia kulturowe w weekendy
 • Opieka mentorska
4. Wsparcie po powrocie:
 • Opracowanie indywidualnych strategii dla uczestników (5h/ osoba)
 • Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców (50h/osoba)
 • Warsztaty „Komunikacja interpersonalna” (16h/ grupa)
 • Spotkania motywacyjne z mentorem (grupowe i indywidualne)
Wsparcie towarzyszące:
 • Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
 • Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Zapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

Projekt realizowany przez: 

logo zdzLider: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Biuro Projektu: ul. Pogodna 63/1, pok. 221

tel. 85 742 41 51, e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl

Partnerzy ponadnarodowi:

eme2

Europa: Movilidad Estudiantil S.L

(Hiszpania, Walencja)

logo

CASA DA EDUCACAO – Sapere Aude   

(Portugalia, Lizbona)

BizCare logo

BizCare Insight HB

(Szwecja, Sztokholm)

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.
 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby z terenów wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach.