Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Nauczysz się

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Program szkolenia

Program kursu opracowano zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391).

Program zatwierdzony do realizacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenie instruktora uwzględnia zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dodatkowo zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391),kandydaci na kurs pedagogiczny powinni posiadać tytuł zawodowy, tytuł robotnika wykwalifikowanego, dyplom ukończenia studiów lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs realizowany w formie zdalnej.
Zajęcia realizowane będą przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie się na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem.

Prowadzący

Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, pedagoga i metodyka. Wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe, kwalifikacje pedagogiczne oraz  doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zapewniamy

  • realizacje zajęć teoretycznyc i praktycznych przewidzianych programem szkolenia
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania/Termin

Czas trwania kursu: 48 godz. dydaktycznych.

Rekrutacja na kurs ma charakter ciągły tzn. w momencie zebrania grupy szkoleniowej inforujemy o terminie kursu.

Zapisy i informacje

OKZ w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 5

tel. 86 271 42 11

e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl