Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Metodyka instruktażu bhp

Nauczysz się

Celem kursu z metodyki instruktażu bhp jest przygotowanie pracodawcę lub inne osoby kierujące pracownikami do prowadzenia instruktażu stanowiskowego w oparciu o elementarną wiedzę z zakresu edukacji dorosłych.

Program szkolenia

Program nauczania metodyki instruktażu bhp został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przewiduje nabycie wiedzy z zakresu:

  • wybranych zagadnień z pedagogiki dorosłych,
  • psychologii,
  • metodyki,

oraz umiejętności pozwalających na efektywną organizację i realizację procesu kształcenia.

Adresaci szkolenia

Kurs z zakresu metodyki instruktażu bhp skierowany jest do osób odpowiedzialnych w danej firmie/jednostce do przeprowadzenia szkolenia bhp stanowiskowego. Najczęściej są to:

- pracodawcy,
- osoby kierujące pracownikami.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs realizowany w formie zdalnej.
Zajęcia realizowane będą przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie się na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem.

Prowadzący

Trener posiadający wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu bhp oraz metodyki.

Zapewniamy

  • realizacje zajęć teoretycznyc i praktycznych przewidzianych programem szkolenia
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania/Termin

Czas trwania kursu: 11 godz. dydaktycznych.

Rekrutacja na kurs ma charakter ciągły tzn. w momencie zebrania grupy szkoleniowej inforujemy o terminie kursu.

Zapisy i informacje

OKZ w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 5

tel. 86 271 42 11

e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl