Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Urząd Dozoru Technicznego - czy wiesz o zmianach?

udtW 2019 roku zaszły zmiany w przepisach ustawy o dozorze technicznym. Naistotniejsza z nich dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne to wprowadzenie terminości zaświadczeń UDT. W zależności od rodzaju kwalifikacji jest to 5 lub 10 lat. Szczegółowo określa to Rozporządzanie.

Należy również pamiętać, że zaświadczenia UDT wydane przed dniem 01.06.2019 r. zachowują ważność przez okres 5 lat od wejścia w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2018 poz. 2518 - art. 3 ust. 1), tj. do dnia 01.01.2024 – osoby zainteresowane przedłużeniem okresu ważności zaświadczeń powinny złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie uprawnień do 30.09.2023r (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy – mowa o złożeniu wniosku min. 3 miesiące przed upływem terminu ważności).

Zaświadczenia wydane po 01.06.2019 r. mają już okres ważności 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju kwalifikacji.

Przedłużanie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne na okres 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju kwalifikacji.

Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

  • złożenie wniosku, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia,
  • wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata (mogą być łączone z różnych lat) w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia (okres ten jest weryfikowany oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej we wniosku na przedłużenie uprawnień).

Warto również przypomnieć, że w 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47). Zmiany dotyczyły osób pracujących przy obsłudze wózków widłowych na podstawie imiennego zezwolenia. Takie osoby będą musiały uzupełnić kwalifikacje w celu dostosowania się do nowych przepisów. Imienne zezwolenia o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.):

  • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
  • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r

ZDZ Białystok prowadzi szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie programu zatwierdzonego  przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursy zakończone są egzaminem UDT. Szkolenia prowadzimy dla osób indywidualnych oraz na zlecenia firm. Istneje również możłiwość orgaznizacji samego przygotowania do egzaminu UDT. Zapraszamy do kontaktu.