Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe

Aktualności

baner2Zostałeś zwolniony z przyczyn zakładu pracy?

Masz problemy ze znalezieniem nowej pracy?

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje?

Zapraszamy do projektu, w którym oferujemy szkolenia zawodowe i staże lub dotacje na rozpoczęcie własnej działalności.

 NABÓR TRWA!

Nabór w ramach ściezki dotacyjnej został wydłużony do 31 stycznia 2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z Biznes Planem można skladać do godz. 15:15. W zakładce Rekrutacja znajduje się zaktualizowany Regulamin projektu.

 

O projekcie

pomagamy ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2016 – 28.02.2018
realizuje projekt:

„POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Dofinasowanie projektu z UE: 759 670,69 zł

Cel projektu: jest podtrzymanie aktywności zawodowej 44 kobiet i 36 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe do 28.02.2018r.

Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Ścieżka szkoleniowa (DLA 74 OSÓB):
 • Doradztwo zawodowe (5hh/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
 • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).

Ścieżka dotacyjna (przewidziana dla 6 osób)
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr)
 • Usługa doradczo-szkoleniowa przed rozpoczęciem działalności "ABC Przedsiębiorczości" (40h/gr. + 5h/os.)
 • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 6 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • są mieszkańcami woj. podlaskiego
 • są przewidziane do zwolnienia (otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane pisemnie przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych) lub
 • były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zostały zwolnione lub nie przedłużono im umowy z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W przypadku osób, które zainteresowane są dotacją dodatkowo należy spełnić następujące wymagania:

 • W pierwszej kolejności ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.
 • kandydat należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby w wieku 50+
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby poniżej 30 roku życia

 Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53,
 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730 24 49,
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27,
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682 24 85,
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax.85 655 21 43,
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax.85 711 22 57,
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64,
 • Zambrów, ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.