Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Komunikaty

Szkolenia okresowe BHP

BHP ZDZInformujemy, że w dniu 28 listopada br. odbędą się szkolenia okresowe BHP. Osoby zgłoszone do udziału w szkoleniach zapraszamy na godzinę 8.30 do siedziby naszego Ośrodka.

POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe

Aktualności

baner2Zostałeś zwolniony z przyczyn zakładu pracy?

Masz problemy ze znalezieniem nowej pracy?

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje?

Zapraszamy do projektu, w którym oferujemy szkolenia zawodowe i staże lub dotacje na rozpoczęcie własnej działalności.

 NABÓR TRWA!

Nabór w ramach ściezki dotacyjnej został wydłużony do 31 stycznia 2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z Biznes Planem można skladać do godz. 15:15. W zakładce Rekrutacja znajduje się zaktualizowany Regulamin projektu.

 

O projekcie

pomagamy ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2016 – 28.02.2018
realizuje projekt:

„POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Dofinasowanie projektu z UE: 759 670,69 zł

Cel projektu: jest podtrzymanie aktywności zawodowej 44 kobiet i 36 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe do 28.02.2018r.

Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Ścieżka szkoleniowa (DLA 74 OSÓB):
 • Doradztwo zawodowe (5hh/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
 • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).

Ścieżka dotacyjna (przewidziana dla 6 osób)
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr)
 • Usługa doradczo-szkoleniowa przed rozpoczęciem działalności "ABC Przedsiębiorczości" (40h/gr. + 5h/os.)
 • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 6 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • są mieszkańcami woj. podlaskiego
 • są przewidziane do zwolnienia (otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane pisemnie przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych) lub
 • były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zostały zwolnione lub nie przedłużono im umowy z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W przypadku osób, które zainteresowane są dotacją dodatkowo należy spełnić następujące wymagania:

 • W pierwszej kolejności ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.
 • kandydat należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby w wieku 50+
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby poniżej 30 roku życia

 Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53,
 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730 24 49,
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27,
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682 24 85,
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax.85 655 21 43,
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax.85 711 22 57,
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64,
 • Zambrów, ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

Aktualności

horyzonty zdjęcie z logoWyjedź na staż i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!

Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki?
A może zastanawiasz się co w życiu robić?

Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które nie uczą się oraz są długotrwale bezrobotne.

Nie obawiaj się, że nie znasz języka, nie poradzisz sobie... Przygotujemy cię językowo, kulturowo, zawodowo  i wyjedziemy razem z Tobą! W grupie zawsze raźniej!

Hiszpania, Portugalia, Szwecja – Staż dla Ciebie!

Rekrutacja trwa.

Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona!

O projekcie

Program: Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

Termin realizacji: 01.02.2016r. - 31.10.2017r.

Obszar realizacji: woj. podlaskie i warmińsko - mazurskie (podregion ełcki)

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 2 916 594,28 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 750 056,75 zł.

Cel projektu: Zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy lub systemem edukacji u 100 osób do 35 r.ż długotrwale bezrobotnych, w wyniku współpracy ponadnarodowej oraz działań: szkoleń, staży zagranicznych i wsparcia psychologicznego.

Grupa docelowa: 100 osób (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) należących do grupy NEET, długotrwale bezrobotnych, w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)

Fazy projektu (realizowane w 3 cyklach):

1. Rekrutacja uczestników
 • Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów grupy docelowej) oraz ocena kompetencji językowych i wstępna ocena motywacji i predyspozycji
 • Etap 2 - weryfikacja merytoryczna (rozmowy kwalifikacyjne i testy), ocena predyspozycji, motywacji i posiadanych kompetencji.
2. Przygotowanie uczestników do mobilności
 • Określenie IPD dla każdego z uczestnika (śr.10h/ osoba)
 • Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.)
 • Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba)
 • Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie”(16h/ grupa)
 • Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidulane (2 razy w miesiącu)
3. Pobyt uczestników za granicą
 • 60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji (40 osób), Portugalii (30 osób) i Hiszpanii (30 osób)
 • Kurs językowy (30h)
 • Zajęcia kulturowe w weekendy
 • Opieka mentorska
4. Wsparcie po powrocie:
 • Opracowanie indywidualnych strategii dla uczestników (5h/ osoba)
 • Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców (50h/osoba)
 • Warsztaty „Komunikacja interpersonalna” (16h/ grupa)
 • Spotkania motywacyjne z mentorem (grupowe i indywidualne)
Wsparcie towarzyszące:
 • Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
 • Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Zapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

Projekt realizowany przez: 

logo zdzLider: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Biuro Projektu: ul. Pogodna 63/1, pok. 221

tel. 85 742 41 51, e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl

Partnerzy ponadnarodowi:

eme2

Europa: Movilidad Estudiantil S.L

(Hiszpania, Walencja)

logo

CASA DA EDUCACAO – Sapere Aude   

(Portugalia, Lizbona)

BizCare logo

BizCare Insight HB

(Szwecja, Sztokholm)

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.
 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby z terenów wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach.